WRZESIEŃ 2015 – SKLEP KAMRAT W MIĘDZYCHODZIE

Już 30 wrześ­nia świę­tu­je­my ot­war­cie 9. skle­pu sie­ci Kam­rat. Ser­decz­nie za­pra­sza­my do Mię­dzy­cho­du (ul. 17 Stycz­nia 61).