NOWY SKLEP MONOPOLOWY KAMRAT W CZAPLINKU

Z przy­je­mno­ścią in­for­mu­je­my o ot­war­ciu pier­wsze­go skle­pu KAM­RAT w Czaplinku przy ulicy Długiej 13. Serdecznie zapraszamy.