30 września 2015

WRZESIEŃ 2015 – SKLEP KAMRAT W MIĘDZYCHODZIE

Już 30 wrześ­nia świę­tu­je­my ot­war­cie 9. skle­pu sie­ci Kam­rat. Ser­decz­nie za­pra­sza­my do Mię­dzy­cho­du (ul. 17 Stycz­nia 61).
10 stycznia 2016

STYCZEŃ 2016 – PIERWSZY SKLEP KAMRAT W GOLENIOWIE

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do Go­le­nio­wa na ul. Spor­to­wą 4. Ru­sza też ko­lek­tura To­ta­li­za­to­ra Spor­to­we­go.
27 kwietnia 2016

KWIECIEŃ 2016 – SKLEP KAMRAT W PYRZYCACH

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do no­we­go skle­pu KAM­RAT w Pyrzycach przy ul. Kilińskiego 12.
15 listopada 2016

NOWY SKLEP MONOPOLOWY KAMRAT W CZAPLINKU

Z przy­je­mno­ścią in­for­mu­je­my o ot­war­ciu pier­wsze­go skle­pu KAM­RAT w Czaplinku przy ulicy Długiej 13. Serdecznie zapraszamy.